درباره

سرخوشی کارگروهی است متشکل از افراد در زمینه های مختلف که همگی دغدغه‌‌هایی در مورد شهر٬رسانه و هنر را دنبال می کنند٬پیوند میان این سه زمینه مورد تلاش گروه است

کارگروه به فضای عمومی علاقه‌مند است، در‌باره‌ی شهر دغدغه دارد و دوست دارد به جای مصرف‌کننده بودن چیزی به شهر اضافه  یا از آن کم کند. به کارهایی که بستر مورد نظرشان را در فضایی خارج از اینترنت جستجو می کنند٬ آرشیوسازی و گردآوری اطلاعات پرداخته می‌شود و مسایل از دیدگاه آنچه در گذشته انجام شده است بررسی می‌شود

سرخوشی به تاریخ شفاهی علاقه‌مند است٬ سعی در جمع آوری داستان های شفاهی ساکنین شهر دارد٬ داستان هایی که در پس اتفاقات جاری وجود دارد٬ از زبان ساکنین زنده محله ها که گویای تجربه زیسته در مکان های مختلف است

کارگروه از همکاری با اشخاص و گروه ها در زمینه های مختلف استقبال می کند و این امر را باعث تکثر و تنوع عقاید و رویکردها می داند٬ بدین صورت که ممکن است یک شماره که می تواند متنی٬ نمایشگاهی یا اشکال دیگر به خود گیرد را با گروهی مشارکت کند. این امر به معنای بیرون سپاری شماره ها نیست و در مشارکت با گروه همکار برای رسیدن به نقطه نظرات مشترک تلاش خواهد شد